Anders dan de naam doet vermoeden, heeft Chakra-Numerologie niets van doen met de hedendaagse vorm van numerologie welke door velen toegepast wordt.


Wel berust de toepassing op een aantal cijfermatige gegevens en derhalve vindt men het woord "numerologie" terug.

 

De Chakra-Numerologie is een compleet systeem om een energetisch en praktisch bewustzijn te brengen over "wie men is".

 

Door middel van een basisberekening kan de mens leren wat zijn basis zielkeuzes zijn.

Bij de Chakra-Numerologie wordt ervan uitgegaan dat het moment van geboorte, het moment waarop de navelstrengverbinding tussen de moeder en het kind verbroken wordt, een keuze is welke op zielniveau reeds gemaakt is.

 

De ziel heeft ervoor gekozen om op dat moment geboren te worden.

De dag van geboorte is bepalend voor de basis "lading" waarvoor de ziel gekozen heeft. In deze gekozen basis liggen besloten alle krachtpunten van deze mens, zoals ook alle niet-krachtpunten hierin besloten liggen.

Deze basislading wordt via een berekening overgebracht en geprojecteerd op de chakrapunten. Deze combinatie maakt het mogelijk te bereken wat een mens altijd als persoonlijke basis zal ervaren.
Deze chakra combinatie laat zien op welk niveau alle informatie binnen komt ofwel door welke "chakra-bril" men naar de buitenwereld kijkt en beleeft.

 

Deze "chakra-bril" kleurt alles wat aan informatie op de desbetreffende persoon toekomt.
De inkomende informatie loopt eerst via dat desbetreffende chakra-punt alvorens verder in het systeem van voelen en denken terecht te komen.

 

Afhankelijk van de overige gegevens welke vanuit de geboortedatum over de diverse chakra-punten heen gelegd worden, krijgen wij een beeld over hoe deze persoon functioneert. De krachtpunten, de nog te ontwikkelen krachtpunten alsmede de stille punten vormen tezamen onze Chakra Code, een gecodeerde boodschap aan ons zelf welke klaar ligt om gedecodeerd, gelezen en begrepen te worden.

 

Natuurlijk is een deel van het "zijn" van de mens, dat wat hij is, bepaald door de sociale omstandigheden waarin hij ter wereld gekomen is of waarin hij verkeert of verkeerd heeft, maar de wijze waarop hij deze sociale omstandigheden vormt naar zijn weten, zijn leven, zeg maar zijn wereld, is afhankelijk van de wijze waarop intern de beleving gekleurd of verwerkt wordt.

Bepaalde sociale omstandigheden of achtergronden zijn niet bepalend voor de wijze waarop de mens in de wereld staat, zijn niet bepalend voor wie deze mens nu werkelijk is.

 

Ieder chakra-punt heeft, zoals wij weten, een verbinding naar een bepaalde emotionele toestand, je zou kunnen zeggen dat zijns-toestanden vertaald kunnen worden naar de diverse chakra-punten.

Als we de lading van de diverse hoofd-chakra-punten kennen dan kunnen wij herkennen waarom een bepaalde mens handelt of in het leven staat zoals deze handelt of zich gedraagt.

 

Hoe vaak horen wij niet: "ik wil wel anders maar ik kan het niet anders dan zo!".
De chakra-numerologie maakt duidelijk waarom iemand dan niet "anders" kan.

 

Tijdens het leven doorloopt een mens een aantal cycli, cycli welke verbonden zijn met leeftijd.
Deze cycli worden wederom vertaald naar chakra-punten met ieder hun eigen en unieke lading.

 

* Afhankelijk van welk jaar men in een bepaalde cyclus verkeert is er de mogelijkheid te werken aan juist dat wat ontbreekt in de totaliteit van wat men is.

 

Met andere woorden, de groei kan aanwezig zijn in het bewustzijn of het besef dat men verkeert in een bepaalde cyclische omstandigheid.

 

Kennen wij niet allemaal het gegeven dat er gedurende een aantal jaren achtereenvolgens dezelfde of gelijkende omstandigheden steeds weer de kop opsteken.

In feite en dit is voor velen moeilijk te begrijpen, manoeuvreren wij onszelf steeds weer, vanuit een bepaald bewustzijn, in deze situaties om hierin te groeien en aan bepaalde karmische keuzes te voldoen.

Steeds weer komen wij dit soort omstandigheden cyclisch tegen. Chakra-numerologie weet waarom.
Het is de cyclus van groei welke ons de situaties op een presenteerblad aangeeft.

Maar nog steeds geeft dit een ietwat statisch beeld, immers van hieruit zou reeds veel voorspelbaar en voorbestemd zijn. Echter de leeftijd maakt dat alles wat vanuit de basis ervaren wordt, weer aan een invloed onderhevig is.

 

In eerste plaats is chakra-numerologie een persoonlijke groei voor degene welke zich dit eigen maakt.

Maar heeft men eenmaal begrepen en gezien wat de waarde van dit enorm krachtige instrument in het eigen leven is, dan kan men dit toe gaan passen voor anderen, indien hierom gevraagd wordt.

Al werkend met de chakra-numerologie krijgt men een steeds breder kader om zaken in te kunnen plaatsen en men gaat ook daadwerkelijk ervaren wat de betekenis is van bewust-"zijn".

In het vervolg van de basiscursus (Chakra-numerologie Deel 1) is er nog veel meer te leren over chakra-numerologie.

We gaan zien dat ook het geboorte-uur en de geboorte-minuut een belangrijke rol gaan "spelen" in de wijze waarop een mens, via zijn chakra-systeem, omgaat met de informatie welke hem vanuit omstandigheden of zijn omgeving aangeboden wordt.

We kunnen relaties tussen personen gaan berekenen en ook precies aangeven op welke niveaus zo'n relatie zijn grootste aantrekkingskracht of juist zijn frictiepunten heeft.


Maar natuurlijk kunnen wij dit ook breder maken naar totale gezins-omstandigheden waarbij de verhoudingen tussen de ouders en de kinderen duidelijk naar voren kunnen komen.